مزيت استفاده

مزیت استفاده از سقف کاذب در ساختمان

سقف کاذب با حذف بخشی از فضای مورد سرمایش و گرمایش میزان مـصرف انـرژی را که برای این منظور به کار می رود، کاهش می دهد.
اجراي صحيح سقف کاذب در ساختمانها مي تواند به ميزان قابل توجهي مصرف سوخت را کاهش دهد سقــف کاذب در طـبقات فوقانی می تواند از انتـقال حرارت بین فضای داخلی و فـضای خـارج ساختمان بکاهد.
استفاده از عایقهای حرارتی در سقفهای کاذب و اجرای صحیـح و بدون درز اینگونه سـقفها تبادل حرارتی را کاهش می دهد.
امروزه در منازل مسكوني از اين نوع سقف بيشتر به منظور زيبا سازي فضاي داخلي ساختمان به كمك شكل هاي حجمي و هندسي همراه با نور مخفي استفاده مي گردد.

Subscribe to RSS - مزيت استفاده